New Membership

हजुरले बिधालय सुरु गर्नु भएको बर्ष मात्रै लेख्दा हुन्छ ।
हजुरको अध्ययन अन्त हुने बर्ष मात्रै लेख्नुहोस् ।
हजुरको जाइर्यो कार्डको वा बिधार्थी कार्डको अगाडिको फोटो राख्नुहोस् ।