भाषा

は、も पार्टिकल र か को प्रयोग

は、も पार्टिकल र か को प्रयोग 

नामलाई नामसँग जोड्नको लागि पार्टिकल प्रयोग गरिन्छ ।

は ( वा ) पार्टिकल

जापानी हिरागाना ‘は’ को वास्तविक उच्चारण ‘हा ‘ हो तर यसलाई संयोजकको रुपमा प्रयोग गर्दा ‘वा’ उच्चारण गरिन्छ । यस पार्टिकलले वाकयको मुख्य प्रसंगलाई संकेत गर्दछ ।

उदाहरण

नाम(क ) は नाम( ख ) です。

ラマさんは学生です。(रामुसान वा गाकुसेइ देस् ।)

राम बिधार्थी हो ।

माथिको वाक्यमा は ले ラム लाई संकेत गरेको छ ।

も (मो) पार्टिकल

यस पार्टिकलले ‘ पनि ‘ को काम गर्देछ । यस पार्टिकलले पनि मुख्य प्रसंगलाई संकेत गर्दछ ।

उदाहारण

ハリさんも学生です。(हारीसान मो गाकुसेइ देस् )

हरि पनि बिधार्थी हो ।

か को प्रयोग

जापानी भाषामा प्रश्न सोध्दा अन्तिममा ‘ か ‘ प्रयोग गरिन्छ ।

जस्तै प्रश्न : ラムさんは誰ですか?( रामुसान वा दारे देस्का ? ) राम को हो ?

उत्तर: ラマさんは学生です。(रामुसान वा गाकुसेइ देस् ।) राम बिधार्थी हो ।

 

は、も र か प्रयोग गरि बनाइएको उदाहरण

प्रश्न : ラムさんは誰ですか?( रामुसान वा दारे देस्का ? ) राम को हो ?

उत्तर: ラマさんは学生です。(रामुसान वा गाकुसेइ देस् ।) राम बिधार्थी हो ।

प्रश्न: ハリさんも学生ですか?(हारीसान मो गाकुसेइ देस्का ? ) हरि पनि बिधार्थी हो?

उत्तर:はい、ハリさんも学生です。(हाइ, हारीसान मो गाकुसेइ देस् ) हो, हरि पनि बिधार्थी हो ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *