शब्द र खान्जी

खान्जी पाठ ६ – 食 र यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु

食 खान्जी लेख्ने तरिका हेर्न तलको भिडियो हेर्नु होला ।

खान्जी पाठ ६ – 食

उच्चहरण – स्योकु

अर्थ – खाने, खानेकुरा

यस खान्जीबाट बन्ने शब्दहरु –

 • 食う ( कुउ ) – खानु
 • 食事 ( स्योकुजी )  – खाना
 • 朝食 ( च्योउस्योकु )  – बिहानको खाजा
 • 食器 ( स्योक्की )  – टेबलमा खाना खान प्रयोग गरिने भाडाकुडा हरु
 • 昼食 ( च्युउस्योकु )  – दिउसोको खाजा
 • 食堂 ( स्योकुदोउ ) – भोजनालय
 • 食物 (स्योकुमोचु) – खाना
 • 食後 ( स्योकुगो ) – खाना पछि
 • 食欲 ( स्योकुयोकु ) – भोक
 • 食糧 ( स्योकुर्योउ ) – खाध्यबस्तु
 • 夕食 ( युउस्योकु ) – बेलुकाको खाना
 • 主食 ( स्युस्योकु ) – स्टेपल भोजन
 • 食卓 (स्योकुताकु) – खाना खाने टेबल
 • 食品 ( स्योकुहीन् ) – खाना,खाध्यपधार्थहरु
 • 外食 ( गाइस्योकु )  – बाहिर खानु
 • 給食 ( क्युउस्योकु ) – स्कूलमा वितरण गरिने खाजा , प्रदान गरिएको भोजन
 • 飲食 ( इन्स्योकु )  – खाना र रक्सी
 • 食用 ( स्योकुयोउ ) – खानाको लागि प्रयोग
 • 食べる ( ताबेरु )  – खानु
 • 食べ物 ( ताबेमोनो ) – खानेकुरा
 • 食生活 ( स्योकुसेइखाचु ) – खाने तरिका
 • 食中毒 ( स्योकुच्युउदोकु )  – खाना नमिलेर विषादी बन्नु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *